6

اسفند

طراحی و اجرای دستگاه تست پنل ماهواره برای پژوهشکده سامانه های ماهواره

دستگاه تست پنل ماهواره

مشخصات

7

آخرین مطالب