6

مهر

طراحی و اجرا و نصب نیروگاه 200 کیلو واتی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

طراحی و اجرا و نصب نیروگاه 200 کیلو واتی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

مشخصات

45

آخرین مطالب